You Say I Will Come

Komo to yu mo

Komo to yu mo

Konu toki aru wo

Koji to yu wo

Komu to wa mataji

Koji to yu mono wo

Lady Otomo No Sakanoe (eighth century)

You Say, "I Will Come"

You say, "I will come."

  And you do not come.

 Now you say, "I will not come."

So I shall expect you.

Have I learned to understand you?

Back to The Art of Love

Site Meter